SENSES – inšpiratívny e-learningový kurz pre sociálne podniky v Dunajskom regióne

Vitajte v e-learningovom kurze projektu SENSES!

Tento online kurz bol vytvorený s cieľom pomáhať inšpirujúcim sociálnym podnikateľom vyplniť ich znalostné a kvalifikačné medzery, aby mohli úspešne riadiť a udržiavať svoje sociálne podnikanie.

Prečo je kurz SENSES výnimočný?

Existuje niekoľko e-learningových kurzov pre sociálnych podnikateľov. Projekt SENSES je však založený na našom výskume zameranom na existujúce medzery v zručnostiach a znalostiach sociálnych podnikateľov. Na základe toho bol obsah kurzu prispôsobený skutočným potrebám cieľových skupín.

Modulárna štruktúra e-learningového materiálu sa zameriava na najdôležitejšie témy, ktoré sociálni podnikatelia identifikovali ako pre nich dôležitú vzdelávaciu oblasť. Moduly idú do hĺbky v každej z oblastí, takže účastník kurzu má šancu získať podrobné informácie. Zároveň má obsah veľmi praktické zameranie. V neposlednom rade, vzdelávacie moduly boli vypracované v rámci partnerstva SENSES, vďaka čomu prinášajú skúsenosti najlepších expertov z 8 krajín.

Detailný obsah kurzu

Kurz začína úvodom, po ktorom nasleduje 6 modulov pokrývajúcich najdôležitejšie aspekty sociálneho podnikania. Všetky materiály o kurze nájdete na karte „E-LEARNING“:

Modul 1 - Ako rozvíjať svoj model sociálneho podniku pomocou social business canvas
Modul 2 - Praktické marketingové znalosti so špeciálnym zameraním na online marketingové nástroje
Modul 3 – Manažment predaja so zameraním na vstup na nové trhy
Modul 4 - Výzvy v riadení sociálnych podnikov
Modul 5 - Finančné plánovanie a riadenie - ako dosiahnuť dlhodobú finančnú udržateľnosť
Modul 6 - Nástroje na ochranu duševného vlastníctva v sociálnych podnikoch

Môžete prejsť cez všetky moduly alebo si vybrať len tie, ktoré zodpovedajú vaším potrebám. Kvízy hodnotia úroveň vašich novonadobudnutých vedomostí po každom module a ak dosiahnete 50% a viac, dostanete e-mailom certifikát o dokončení modulu.

Viac informácii o kurze

Cieľom tohto kurz je poskytnúť:

 1. Účastníkom kurzu všeobecný pohľad na sociálne podnikanie ako na príležitosť dosiahnuť sociálne ciele pomocou profesionálnych obchodník praktík
 2. Praktické vzdelanie v tom, ako rozbehnúť a následne úspešne a udržateľne prevádzkovať sociálny podnik
 3. Praktické nástroje, ktoré účastníkom kurzu umožnia
  • Vytvoriť koncept udržateľného sociálneho biznisu
  • Použiť všeobecné marketingové praktiky
  • Vytvoriť/zlepšiť techniky predaja a riadenia procesov
  • Získať nevyhnutné teoretické manažérske vedomosti aby boli schopní lepšieho plánovania stratégie a úspešného prevádzkovania sociálneho podniku
  • Využiť metodológiu riadenia výkonnosti aby boli schopní sledovať a zlepšovať efektívnosť v rôznych oblastiach SP
  • Pochopiť základnú finančnú terminológiu v biznise a využiť ju na úspešný finančný manažment
  • pochopiť a využívať potrebné nástroje na zabezpečenie dlhodobej finančnej udržateľnosti vrátane zapojenia investícií, grantov.
 4. Zlepšenie sociálno- podnikateľských zručnosti a spôsobilosti účastníkov kurzu, tak aby boli schopní vyhodnotiť správne biznis príležitosti cielené na dosiahnutie sociálnych cieľov v ich komunitách
 5. Nástroje pre účastníkov, aby boli schopní identifikovať, vyhodnotiť  a minimalizovať riziko pri založení a prevádzkovaní SP
 6. Vytvorenie nevyhnutných schopností a spôsobilosti účastníkov, ktoré povedú k úspešnému zamestnávaniu reprezentantov rôznych zraniteľných skupín
 7. Informácie a praktické nástroje pre účastníkov aby boli schopní zhodnotiť a využiť výhody rôznych komponentov v systéme a ktoré pomôžu k dlhodobému úspechu ich SP.
Zoznam sa vzťahuje na celý modulárny kurz. V prípade, že sa účastník prihlási len do vybraných modulov, ciele sú uvedené v úvodných častiach modulov.

Cieľová skupina kurzu:
 • manažéri sociálnych podnikov, ktorí by vo všeobecnosti chceli zlepšiť svoju výkonnosť
 • manažéri, zamestnanci sociálnych podnikov, ktorí by chceli získať vedomosti, zlepšiť svoje zručnosti a kompetencie súvisiace s konkrétnymi oblasťami prevádzkovania SP
 • ľudia s myšlienkami sociálneho podnikania, ktorí by chceli zhodnotiť svoje nápady a začať podnikať
 • vlastníci mikro a malých podnikov, ktorí majú pocit, že ich poslanie a záväzok ich odlišuje od ostatných MSP, a chceli by sa dozvedieť viac o sociálnom podnikaní a začleniť ho do svojej podnikateľskej činnosti
 • starostovia, zamestnanci obce, ktorí by chceli riešiť miestne problémy pomocou sociálneho podnikania
 • zástupcovia mimovládnych organizácií, ktorí chcú dlhodobo pracovať so svojimi cieľovými skupinami a plánujú začať SP, ktoré budú schopné riešiť problémy dlhodobej udržateľnosti ich organizácie.
 • tvorcovia politík a zástupcovia záujmových skupín, ktorí by chceli byť aktívnejšími aktérmi sociálneho biznis ekosystému.
Komu ponúkame e-learning a off-line kurzy?

Tento online kurz je určený pre tých, ktorí:
 • majú nápad na založenie podniku so sociálnymi hodnotami a vplyvom na miestnu komunitu, no nevedia ako začať
 • majú síce navrhnutý biznis plán, ale chcú ho dopracovať
 • chcú zlepšiť svoje všeobecné podnikateľské zručnosti
 • nie sú len hodnotovo orientovaní podnikatelia, ale chcú aj cielenejšie vzdelávanie o sociálnom vplyve
 • chcú zvýšiť svoj trhový podiel, alebo prejsť z miestneho na regionálny, národný alebo dokonca medzinárodný trh.
 • chcú nadviazať obchodné vzťahy s viacnárodnými spoločnosťami, ale nevedia sa k ním dostať.
 • chcú vedieť viac o finančných nástrojoch na dlhodobú udržateľnosť.
Samozrejme on-line kurz je cenný pre tých, ktorí sa chcú vzdelávať, ale nemajú čas fyzicky sa zúčastňovať školení.

Kritéria oprávnenosti na zapojenie sa do kurzu

Celkovo neexistujú nejaké prísne pravidlá na vstup do kurzu, ani nie je potrebné mať špecifické vedomosti. Je však potrebné spĺňať aspoň nasledujúce kritéria:
 • minimálne stredoškolské vzdelanie
 • záujem a otvorenosť smerom k sociálnym problémom
 • pripravenosť k zdieľaniu predchádzajúcich skúsenosti v relevantných oblastiach
 • pripravenosť podať spätnú väzbu o programe
 • dostatok času na účasť v kurze.
Kurz je otvorený pre kohokoľvek a sme pripravení poskytnúť asistenciu akémukoľvek znevýhodnenému účastníkovi.

Zručnosti a vedomosti, ktoré by ste mali počas kurzu získať

Počas kurzu a po jeho skončení účastníci:
 • získajú široké vedomosti o sociálnom podnikaní
 • Vytvoria si vnímavosť na sociálne problémy, budú vedieť identifikovať tieto problémy v ich komunite a k nim identifikovať relevantné odpovede vo forme sociálneho podnikania
 • Budú rozvíjať všeobecný biznis prístup na riešenie sociálnych problémov
 • Budú schopní vyhodnotiť ich možnosti a riziká a vybrať si medzi rôznymi nápadmi na sociálne podnikanie
 • Vybudujú si zručnosti na rozvíjanie a udržiavanie životaschopného obchodného modelu
 • Budú schopní rozvíjať ich biznis plán, objaviť nové možnosti financovania a preskúmanie nových trhov
 • pochopia dôležitosť identifikácie, sledovania a vyhodnocovania sociálnych dopadov a budú schopní tieto poznatky začleniť do svojich činností súvisiacich s manažmentom SP
 • získajú základné finančné zručnosti, budú schopní pripraviť si vlastný finančný plán a budú schopní udržiavať stabilnú metodiku finančného riadenia
 • budú schopní identifikovať svoje špecifické problémy, nedostatky súvisiace so SP a vyhľadať pomoc keď to bude potrebné
 • budú schopní komunikovať, rokovať s možnými obchodnými partnermi a budovať silnú a podpornú sieť s ostatnými SP.

Zoznam sa vzťahuje na celý modulárny kurz. V prípade, že sa účastník školenia zapíše len do vybraných modulov, získané znalosti a zručnosti sú uvedené v úvodných častiach modulov.

Obsah a metodológia online kurzu

Nasledujúce témy sú dostupné vo forme modulov:

Úvod – Sociálne podnikanie v kocke
Modul 1 – Rozvoj myšlienky sociálneho podniku pomocou social business canvas – ako byť inovatívny – Dizajnové myslenie pre sociálne podniky
Modul 2 – Efektívne marketingové nástroje pre sociálne podniky, so špeciálnym zameraním na online marketing
Modul 3 – Manažment predaja so zameraním na vstup na nové trhy
Modul 4 - Výzvy v riadení sociálnych podnikov, so špecifickou orientáciou na meranie sociálnych dopadov
Modul 5 - Ako dosiahnuť dlhodobú finančnú udržateľnosť
Modul 6 – Riadenie duševného vlastníctva a inovácií

Každý modul obsahuje prezentáciu, videá expertov a príklady dobrej praxe v sociálnom podnikaní. Materiály sú v angličtine, prezentácie sú aj v národných jazykoch vo forme .ppt prezentácii.

Školitelia a tútori kurzov

Každý z partnerov v projekte SENSES vybral najskúsenejších školiteľov pre off-line kurzy.

Táto webová lokalita používa súbory cookie. Pokračovaním v prehľadávaní týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie uložených vo vašom počítači.