SENSES – inspirativní on-line kurz pro sociální podniky v zemích podunajského regionu


Vítejte u on-line vzdělávacího kurzu projektu SENSES!

Tento kurz byl vytvořen, aby pomohl sociálním podnikům posílit jejich pozice na trhu, vzdělávat a zlepšit vyhlídky pro dlouhodobou udržitelnost.

Proč zrovna tento kurz?

Existuje celá řada on-line kurzů určených pro sociální podniky. Avšak kurz vytvořený v rámci projektu SENSES byl vytvořen na základě analýz v zemích, které se projektu účastní a jejich výstupy byly zohledněny při jeho tvorbě. Tímto způsobem vznikl kurz, který se zaměřuje na aspekty a znalosti, které v oblasti sociálního podnikání chybí nejvíce.

Modulární struktura kurzu umožňuje zájemcům absolvovat jen některé moduly nebo absolvovat kurz celý. Tematicky je zaměřen na oblasti, které sociální podnikatele trápí nejvíce. Každé téma je zpracováno poměrně podrobně, nechybí však praktické poznatky z praxe, která je založena na zkušenostech ze všech osmi zapojených zemí (Česká republika, Slovensko, Maďarsko, Rakousko, Chorvatsko, Slovinsko, Rumunsko a Srbsko).

Podrobný obsah kurzu

Kurz začíná úvodem, který je následován šesti moduly, které pokrývají nejdůležitější aspekty sociálního podnikání. Všechny kurzy jsou dostupné v záložce “E-LEARNING”:

Modul 1 – Jak rozvíjet model sociálního podniku pomocí metody Business canvas

Modul 2 – Praktické marketingové postupy s důrazem na nástroje on-line marketingu

Modul 3 – Podpora prodeje a procesů se zaměřením na expanzi na nové trhy

Modul 4 – Úskalí řízení sociálního podniku

Modul 5 – Finanční plánování a management – jak dosáhnout dlouhodobé finanční stability

Modul 6 – Nástroje ochrany duševního vlastnictví pro sociální podniky

Můžete projít všechny moduly nebo si vybrat jen některé dle Vašich potřeb. Závěrečné kvízy na konci každého z modulů vyhodnotí úroveň nabytých znalostí, a pokud bude vaše skóre vyšší než 50%, získáte e-mailem certifikát o absolvování modulu.

Další informace o kurzu

Cílem kurzu je:

 1. poskytnout účastníkům základní souhrn informací o sociálním podnikání jako příležitosti dosáhnout sociálních cílů profesionálními obchodními praktikami,
 2. poskytnout účastníkům praktické znalosti jak úspěšně založit sociální podnik a řídit ho udržitelným způsobem,
 3. poskytnout účastníkům praktické nástroje, které jim umožní:
  • vytvořit udržitelný koncept sociálního podniku,
  • používat základní marketingové praktiky,
  • vytvořit/zdokonalit techniky na prodej a řízení procesů ve firmě,
  • osvojit si nezbytnou teorii řízení podniku na takové úrovni, aby byl účastník schopný plánovat strategii a úspěšně řídit provoz sociálního podniku,
  • možnost využít všechny nezbytné metodologie řízení výkonnosti, aby byl účastník schopný sledovat a zlepšovat efektivitu v různých oblastech sociálního podnikání,
  • porozumět základní finanční terminologii obchodu a využít ji pro úspěšné finanční řízení podniku,
  • porozumět a využít nezbytné nástroje pro zajištění dlouhodobé finanční udržitelnosti včetně zapojení investic, dotací či příspěvků,
 4. poskytnout účastníkům možnost vylepšit si své schopnosti a dovednosti v sociálním podnikání natolik, aby byl účastník schopen vyhodnotit obchodní příležitosti a zaměřit se na sociální cíle v dané komunitě,
 5. poskytnout účastníkům nástroje k identifikaci, evaluaci a minimalizaci rizik spojených se založením a provozem sociálního podniku,
 6. poskytnout možnost rozvinout nezbytné schopnosti a dovednosti účastníka natolik, aby byl schopný úspěšně zaměstnávat zástupce z různých cílových skupin,
 7. poskytnout informace a praktické nástroje účastníkům tak, aby byli schopni vyhodnotit a využít výhody různých složek vnějšího prostředí pro dlouhodobý úspěšný rozvoj jejich sociálního podniku.

Seznam se vztahuje k celému modulárnímu kurzu. V případě, že se účastník zapíše pouze do vybraných modulů, cíle jsou vypsány v úvodní části každého modulu.

Cílová skupina kurzu

 • manažeři sociálních podniků, kteří by rádi vylepšili své znalosti a schopnosti,
 • zaměstnanci sociálních podniků, kteří by si rádi osvojili schopnosti a dovednosti související s konkrétními oblastmi řízení sociálního podniku,
 • lidé, kteří zvažují sociální podnikání a chtějí si ověřit jejich myšlenku a začít podnikat,
 • majitelé mikro- a malých podniků, kteří cítí, že se jejich misí a odhodláním liší od ostatních malých podnikatelů a chtěli by zjistit více o sociálním podnikání a případně tuto myšlenku zapojit do svých podnikatelských aktivit,
 • představitelé veřejného sektoru, kteří chtějí řešit některé lokální problémy pomocí sociálního podnikání,
 • představitelé a zaměstnanci NNO, kteří chtějí řešit finanční udržitelnost založením sociálního podniku,
 • zákonodárci a zájmové skupiny, kteří chtějí být aktivní v oblasti sociálního podnikání.

Komu nabízíme možnost on-line kurzu?

Tento on-line kurz je určený těm, kteří:

 • mají myšlenku založit podnik se sociálními hodnotami a sociálním dopadem na místní komunitu, ale nevědí jak začít,
 • již mají připravený podnikatelský plán a chtěli by ho v budoucnu rozvíjet,
 • by si chtěli vylepšit podnikatelské dovednosti,
 • nejsou orientováni pouze na zisk, ale potřebují cílené informace na generování sociálního dopadu,
 • by rádi zvýšili podíl své společnosti na trhu a/nebo by se rádi přesunuli z lokálního trhu na trh regionální, národní či mezinárodní,
 • by rádi navázali obchodní vztahy s nadnárodními společnostmi, ale mají problém se s nimi propojit,
 • by se rádi naučili pracovat s finančními nástroji pro dlouhodobou udržitelnost.

On-line kurz je cenný především pro ty, kteří se chtějí vzdělávat, ale nemají čas účastnit se tradičních vzdělávacích kurzů.

Kritéria způsobilosti pro účast v kurzu:

Obecně neplatí žádná kritéria pro vstup do tohoto kurzu a ani není vyžadována žádná předchozí specifická úroveň vzdělanosti v daných oblastech. Nicméně, alespoň část následujících podmínek by měl každý účastník splňovat:

 • jakýkoliv druh středoškolského vzdělání,
 • otevřenost vůči sociální problematice a zájem o ní,
 • připravenost podělit se o předchozí zkušenosti z relevantních oblastí,
 • připravenost poskytnout zpětnou vazbu na on-line kurz,
 • připravenost vyhradit si nezbytný čas na účast.

On-line kurz je přístupný pro kohokoliv a jsme připraveni poskytnout asistenci pro jakéhokoliv znevýhodněného účastníka.

Očekávané schopnosti a vědomosti získané na konci kurzu:

Na konci kurzu budou mít účastníci:

 • rozšířené znalosti a povědomí o sociálním podnikání,
 • zvýšenou vnímavost u sociálních problémů, budou schopni tyto problémy identifikovat v rámci jejich komunity a najít relevantní odpovědi formou sociálního podnikání,
 • vytvořený obchodní přístup k řešení sociálních problémů,
 • schopnost vyhodnotit své vlastní zdroje a rizika a budou schopni vybrat možné řešení pomocí sociálního podnikání,
 • schopnost rozvíjet a udržovat životaschopný obchodní model,
 • schopnost vytvořit a rozvíjet jejich obchodní modely, připravit se na využití nových forem financování a využívat nových možností na trhu,
 • schopnost porozumět významu identifikace, sledování a hodnocení sociálního dopadu a budou schopni zařadit tyto poznatky do svých aktivit v rámci vedení sociálního podniku,
 • schopnost osvojit si základní finanční dovednosti, připravovat vlastní finanční plány a budou schopni udržet a stabilizovat nastavené postupy finančního řízení,
 • schopnost identifikovat konkrétní problémy, slabé stránky ve vztahu k sociálnímu podnikání a budou schopni nalézt pomoc, pokud bude potřeba,
 • schopnost komunikovat a vyjednávat s možnými obchodními partnery a vytvořit silnou a nápomocnou síť obchodních kontaktů.

Seznam se vztahuje k celému modulárnímu kurzu. V případě, že se účastník zapíše pouze do vybraných modulů, cíle jsou vypsány v úvodní části každého modulu.

Obsah a metodika on-line kurzu

Ve formě modulů jsou dostupná následující témata:

Úvod - Sociální podnikání v kostce

Modul 1:  Vznik a rozvoj myšlenky sociálního podnikání pomocí metody Business Canvas - Jak být inovativní - Designové myšlení pro sociální podniky

Modul 2: Efektivní marketingové nástroje pro sociální podniky se zaměřením na on-line marketing

Modul 3: Prodej a proces vývoje se zaměřením na vstup na nové trhy

Modul 4: Úskalí řízení sociálního podniku se zaměřením na měření sociálního dopadu

Module 5: Jak zajistit dlouhodobou finanční udržitelnost?

Module 6: Duševní vlastnictví a inovační management

Každý modul obsahuje prezentace, odborná videa a příklady dobré praxe. Materiály jsou v anglickém jazyce, prezentace jsou k dispozici v několika jazycích.

Školitelé a učitelé kurzů

Pro jednotlivé kurzy projektu SENSES byli vybráni zkušení profesionálové.

Tato stránká používá soubory typu cookie. Pokračováním souhlasíte s ukládáním těchto souborů na Vášem počítači